കാര്‍ഷികരത്നം മത്സരാര്‍ത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

കാര്‍ഷികരത്നം മത്സരാര്‍ത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ലോകത്തിലെ ആദ്യ കാര്‍ഷിക റിയാലിറ്റിഷോ കാര്‍ഷിക രത്നം 2018 ലെ ഫൈനല്‍ റൌണ്ട് മത്സരാര്‍ത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. കര്‍ഷകര്‍, മൂല്യവര്‍ദ്ധിത സംരംഭകര്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരം. 20 പേരാണ ...

Read More »
scroll to top