കാര്‍ഷികരത്നം റിയാലിറ്റി ഷോ രണ്ടാം ഭാഗം

കാര്‍ഷികരത്നം റിയാലിറ്റി ഷോ രണ്ടാം ഭാഗം

കാര്‍ഷിക മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കാര്‍ഷിക കേരളത്തിന്‌ കരുത്തുപകരുന്നതിനും വേണ്ടി ലോകത്തില്‍ ആദ്യമായി 'നമ്മുടെ മലയാളം' അവതരിപ്പിച്ച 'കാര്‍ഷികരത്നം 2012' കാര്‍ഷിക റിയാലിറ് ...

Read More »
scroll to top