വയല്‍ സ്മൃതികളിലെ പതിരുജീവിതങ്ങള്‍

വയല്‍ സ്മൃതികളിലെ പതിരുജീവിതങ്ങള്‍

    ഓര്‍മ്മകളുടെ അടരുകളിലേക്ക് ഒരാന്തരികസഞ്ചാരം കൊണ്ടു തിരിച്ചു പോകുന്നത് ആത്മ സുഖത്തിനുള്ള ആലോചനയല്ല. അത് സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിന്‍റെ വേരുകള്‍ തേടിയുള്ള യാത്ര കൂടിയാണ്.നഷ ...

Read More »
scroll to top