അബ്ദുള്‍ റഷീദ് (കര്‍ഷകന്‍)

അബ്ദുള്‍ റഷീദ് (കര്‍ഷകന്‍)

വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ പ്രചാരം നേടിയ ആധുനിക കൃഷിരീതിയായ അക്വപോണിക്സ് ആദ്യമായി കേരളത്തിന്‌ പരിചയപ്പെടുത്തിയവരില്‍ ഒരാളായ അബ്ദുള്‍ റഷീദ് കേരളത്തിന്‌ യോജിക്കുന്ന രീതിയില്‍ അത്അവതരിപ്പിക് ...

Read More »
scroll to top