അബ്ദുള്‍ അസീസ്‌ (കര്‍ഷകന്‍)

അബ്ദുള്‍ അസീസ്‌ (കര്‍ഷകന്‍)

  അബ്ദുള്‍ അസീസിന്‍റെ അസീസിയ ഫാം കാഴ്ചകളുടെ വിസ്മയ ലോകം തീര്‍ക്കുന്നതോടൊപ്പം ആരോഗ്യ ജീവനത്തിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകവുമാകുന്നു. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ശാസ്ത്രീയമായി ...

Read More »
scroll to top