ആളൊഴിഞ്ഞ മൈതാനങ്ങള്‍

ആളൊഴിഞ്ഞ മൈതാനങ്ങള്‍

  "കണ്ണ്പൊത്തികളിയോ അതെന്താ"? വിഷ്ണു ചോദിച്ചതില്‍ അതിശയമില്ല. കാരണം, അവന് ചോട്ടാ ബീമിനെയും ആങ്ക്രി ബേര്‍ഡിനെയും അല്ലേ അറിയൂ. ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ക്കും പഠനങ്ങള്‍ക്കും ...

Read More »
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ  വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

  ഗുമസ്തന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ കഴിഞ്ഞ ശതാബ്ദത്തില്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയാണ്ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം  .  ബ്രിട് ...

Read More »
scroll to top