ബിജോ (കര്‍ഷകന്‍)

ബിജോ (കര്‍ഷകന്‍)

      കര്‍ഷകനായ ബിജോ ചാണ്ടിരൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ് ഡ്രയര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ പ്രിയങ്കരമാവുകയാണ്. സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും കൂടാതെ കൊപ്രയും കുറഞ്ഞ ഇന്ധന ചെ ...

Read More »
scroll to top