വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ  വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

  ഗുമസ്തന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ കഴിഞ്ഞ ശതാബ്ദത്തില്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയാണ്ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം  .  ബ്രിട് ...

Read More »
scroll to top