വണ്ണം കുറയ്ക്കണോ..? മടി കുറയ്ക്കണം…

വണ്ണം കുറയ്ക്കണോ..? മടി കുറയ്ക്കണം…

വണ്ണമൊന്നു കുറഞ്ഞുകിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷവും.  പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എത്ര സ്ലിം ആയിരുന്നു ഞാന്‍... പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോള്‍ .... . ജനസംഖ്യയില്‍ നല്ലൊരു വിഭാഗവ ...

Read More »
scroll to top