ചന്ദ്രശേഖരന്‍ (കര്‍ഷകന്‍)

ചന്ദ്രശേഖരന്‍ (കര്‍ഷകന്‍)

      ഔഷധ നെല്ലിനങ്ങളുടെ കാവലാളാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍. ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തേയും പാരമ്പര്യ നെല്ലിനങ്ങളും ഔഷധയുണമേറിയതുമായ ഇവ പാടത്ത് സ്വന്തമായി കൃഷിചെയ്ത് മില്ലില്‍ അരി ...

Read More »
scroll to top