മാനത്തിനും മീതെ പൂരം

മാനത്തിനും മീതെ പൂരം

തൃശൂര്‍ പൂരം വീണ്ടുമെത്തി.  ആഘോഷമായിട്ടല്ല; ശ്വാസമായി, ജീവനായി, പ്രാണനായി. സൂര്യന്‍ തലയ്ക്കുമീതെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന മേടമാസത്തിലെ പൂരം നാളിലാണ്‌ തൃശൂര്‍ പൂരം. പക്ഷെ മേടചൂടിന് ഇവിടെ ...

Read More »
scroll to top