കെ. മുരളീധരന്‍ (സംരംഭകന്‍)

കെ. മുരളീധരന്‍ (സംരംഭകന്‍)

      മലയാളിക്ക് പ്രിയങ്കരമായ പാലക്കാടന്‍ മട്ട തികച്ചും ജൈവ രീതിയില്‍ കൃഷി ചെയ്ത് അരിയും,  മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉത്പ്പന്നങ്ങളും നിര്‍മിച് ഗോകുലം ബ്രാന്‍ഡില്‍ വിപണിയില്‍ എ ...

Read More »
scroll to top